การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

1. การใช้งานระบบภายใต้โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise  Architecture)

    สำหรับผู้ใช้งาน (ส่วนภูมิภาค)

- คู่มือ

- power point บรรยาย

- ด้านการสำรวจ ออกแบบ

- ด้านการก่อสร้าง

- ด้านการก่อสร้างสะพาน

2. แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 2561

3. การควบคุมคุณภาพงานผิวทางลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติ

- เอกสารบรรยาย

4. การพัฒนาการบริหารราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม 

- แนวทางการดำเนินงานมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2561 / คู่มือการใช้ Application

5.การเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท

-  แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor)

6. การสร้างจิดสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน 

- เทคนิคการประหยัดพลังงาน

- จิดสำนึก - สถานการณ์พลังงาน

7. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

และ การเตรียมความพร้อมความรู้สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างและก่อสร้าง

- 1.การขอรับใบอนุญาตเลื่อนระดับ 2561

 2. โครงสร้างและก่อสร้าง

3. การวิเคราะห์