ความเป็นมา

             เนื่องจากมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 แบ่งส่วนราชการภายในกรมทางหลวงชนบทเป็น   24  หน่วยงาน   ซึ่งมีสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 12 รวมอยู่ด้วย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ ดำเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพานในความรับผิดชอบ บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน และปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับกระทรวงคมนาคมกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเป็น 18 เขต ดังนั้น เพื่อให้ทุกเขตการตรวจราชการมีแขวงทางหลวงชนบทรองรับการตรวจราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และจัดตั้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13-18 เป็นส่วนราชการภายใน  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558   ซึงสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับผิดชอบดูแล แขวงทางหลวงชนบทกระบี่  แขวงทางหลวงชนบทพังงา แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต แขวงทางหลวงชนบทตรัง แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม  และ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน