โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

1. โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน  เรื่อง "การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง"

    ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

   - หนังสือขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกำหนดการ

   - แบบตอบรับ

  - คำแนะนำในการเตรียมตัว

  - เอกสารประกอบการบรรยาย

แถบสีฟ้า    การฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

1. โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน

    เรื่อง "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"

    ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

    - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    - กำหนดการ

    -  แบบตอบรับ

    -  คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม

    - เอกสารประกอบการบรรยาย 1

    - เอกสารประกอบการบรรยาย 2