สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

1. พระราชบัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับเต็ม


2. พระราชบัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับย่อ

3. ป้ายสิทธิฯ

4. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมคลิ๊ก