วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

      "พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

      "Develop and complete the national road networks on a sustainable basis
       for the happiness and welfare of the people"

พันธกิจ (Mission)

      "พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการ คมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง
       อย่างบูรณาการและยั่งยื่น แก้ไขปัญหาจราจร โดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด
       (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor)การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย"

      "To develop and upgrade the standard of the rural roads in order to enhance transportation
       and torism, as well as to maintain integrated and sustainable urban development.

       To construct missing links, baypasses and shortcuts in order to solve traffic problems.

       To support local administrative organizations, enabling them to develop the effective
       management of local roads in accordance to DRR standard.

       To align the organization with the Thai public sector development strategy."