Menu
home
>>
นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา

  

วันนี้ (24 ต.ค. 62) นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการและการให้บริการในส่วนงานต่างๆ ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่สำคัญในพื้นที่พังงาและภูเก็ต โดยนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการเดินทางไปยังท่าอากาศยานและท่าเรือน้ำลึกดังกล่าว ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content