Menu
home
>>
โครงการ “ทช.เชื่อมใจ”มอบรถเข็น (Wheel Chair)ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบระเข็น (Wheel Chair) ให้กับแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง โดยนางสาวชนิดา  ฆังคะจิตร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  ได้มอบหมายให้นายพิษณุ  เดโชชาติ  นายช่างโยธา (พร.) เป็นตัวแทนในการรับมอบรถเข็น  ตามโครงการ “ทช.เชื่อมใจ”มอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้ผู้พิการทางหารเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำรถเข็นไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Scroll Up Skip to content