Menu
home
>>
ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้ อปท.ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยนายสมชัย ไกรดำ  ผู้อำนวยการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน  ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท  ผ่านระบบ video conference มายังห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

อื่นๆ

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Scroll Up Skip to content