Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2563 ถนนสายแยก ทล.404 – บ.ท่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตรัง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายสมชัย  ไกรดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) พร้อมด้วยนายณฐกร  เกษสุริยงค์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านท่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตรัง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content