Menu
home
>>
นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในพื้นที่จังหวัดตรัง

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างก่อสร้าง ท่าเทียบเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากบนถนนทางหลวงชนบท สาย ตง.4008 แยก ทล.4046 – บ้านหาดปาดเมง อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 ร่วมลงพื้นที่

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content