Menu
home
>>
เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content