Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ  วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท และนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมมประชุมการตรวจติดตามโครงข่ายการคมนาคมทางถนน  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

อื่นๆ

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Scroll Up Skip to content