Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน  แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

อื่นๆ

เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Scroll Up Skip to content