Menu
home
>>
กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4046 – บ.หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชินภพ  ชัยมงคล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายจเร  ดำรงกุล นายช่างโยธา และนางสาวศุภวรรณ์ นวลละออง วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4046 – บ.หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางก่อสร้าง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content