Menu
home
>>
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 – บ้านท่าสำเภาใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญเหิม สังข์เศรษฐ์ นายช่างโยธาชำนาญงานและนายภานุเดช ขวัญมี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนนสาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 – บ้านท่าสำเภาใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางก่อสร้าง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content