Menu
home
>>
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 – สนามบินตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวินัย ปรังพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายภานุเดช ขวัญมี ผู้ควบคุมงานโครงการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 – สนามบินตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 2 แห่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางก่อสร้าง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ณ วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content