Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

(วันที่ 19 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายชินภพ ชัยมงคล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนางสาวศุภวรรณ์ นวลละออง วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ความยาว 100 เมตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางก่อสร้าง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ณ อาคารเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน บ้านหารจีนเค้า ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content