Menu
home
>>
สทช.ที่ 14(กระบี่) ลงพื้นที่สารวจโครงการปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย พท.4046 แยก ทล. 4181 –บ้านชะแล้ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย นายสมยศ  สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วย นายชินภพ ชัยมงคล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    นายจเร ดำรงกุล นายช่างโยธา นางสาวกันยารัตน์  ไชยบุญ วิศวกรโยธา และ     นางสาวศุภวรรณ์ นวลละออง วิศวกรโยธา ลงพื้นที่สำรวจโครงการปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทาง    ถนนสาย พท.4046 แยก ทล. 4181 – บ้านชะแล้ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

Scroll Up Skip to content