Menu
home
>>
รับสมัครบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสำรวจงานทาง” ระหว่างวันที่ 15- 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2566

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content