Menu
home
>>
ความเป็นมา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีหน่วยงานในสังกัด แบ่งเป็นแขวงทางหลวงชนบท 5 แขวง ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ แขวงทางหลวงชนบทตรัง แขวงทางหลวงชนบทพังงา แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต และมีหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในการกำกับดูแลของแขวงทางหลวงชนบทจำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแขวงทางหลวงชนบทตรัง และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

Scroll Up Skip to content